បើកបញ្ជីមេ

លក្ខណសញ្ញា

badge, insigne គឺផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់សក្ដិយស តួនាទី, ឧ: លក្ខណសញ្ញានៃអ្នកបើកយន្តហោះ។