បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

លក្ស្មណ៍

មើល​ពាក្យ លក្ស្មណៈ