បើកបញ្ជីមេ

ល័ក-ស្មី សំ.; បា. ( ន. ) (លក្ខី) សិរី, ស្រី​សួស្ដី; លំអ; លាភ; សេចក្ដី​សុខ; សេចក្ដី​ចម្រើន; ទ្រព្យ, សម្បត្តិ; បុណ្យ, បុណ្យ​ភ័ព្វ; លក្ខណៈ​ល្អ ។ នាម​ទេវ​ធីតា​អ្នក​បង្កើត​លាភ​និង​ស្រី​សួស្ដី (តាម​លទ្ធិ​ព្រាហ្មណ៍) ។ នាម​របស់​ជាយា​នៃ​វិស្ណុ ។ល។ លក្ស្មី​បតី (--ប៉ៈដី) ប្តី​នៃ​នាង​លក្ស្មី (វិស្ណុ) ។ល។ ម្ចាស់​នៃ​សម្បត្តិ (ក្សត្រ​ទ្រង់​រាជ្យ) ។ លក្ស្មី​បុស្ប (--បុស) ផ្កា​របស់​លក្ស្មី (ត្បូង​ទទឹម) ។ លក្ស្មី​វ័ត គុ. ឬ ន. (សំ. --វត៑) ដែល​មាន​ស្រី​សួស្ដី; អ្នក​មាន​បុណ្យ, មាន​សម្បត្តិ ។ល។