បើកបញ្ជីមេ

លឃុ

លៈ-- សំ; បា. ( គុ. ) (លហុ) រហ័ស, ឆាប់, រួសរាន់; ស្រាល ។ លឃុ​ក្រម ឬ--វិក្រម (--ក្រំ) ជំហាន​រហ័ស; ដែល​ឈាន​ជើង​ញាប់, ដែល​មាន​ដំណើរ​លឿន ។ លឃុ​ចិត្ត ឬ លហុ-- ចិត្ត​រហ័ស; ដែល​មាន​ចិត្ត​រហ័ស​ឬ​ស្រាល ។ លឃុ​ចិន្តា ឬ លហុ-- គំនិត​រហ័ស, គំនិត​វៃ ។ល។ (ម. ព. លហុ ផង) ។