1. ( ន. ) កាល​ឬ​សម័យ​ជា​ចន្លោះ, ជា​រវាង : លង្វែក​សាសនា ។
  2. ទី​ឬ​ច្រក​ជា​ចន្លោះ, ជារ​វាង : ដើរ​តាម​លង្វែក​ផ្ទះ ។
  3. ( ន. ) ឈ្មោះ​ខែត្រ​មួយ​ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ​ពី​សម័យ​បុរាណ, ត​មក តាំង​ជា​ស្រុក​ហៅ​ថា ស្រុក​លង្វែក នៅ​ក្នុង​ខែត្រ​កំពង់ឆ្នាំង, លុះ​ចំណេរ​ត​មក​ក្រោយ​ទៀត ដាក់​ទៅ​ជា ស្រុក​កំពង់ត្រឡាច​វិញ នៅ​ក្នុង​ខែត្រ​ដដែល ដរាប​ដល់​សព្វ​ថ្ងៃ ។
  4. ឈ្មោះ​បន្ទាយ​មួយ​ជា​រាជ​ធានី​ចាស់​របស់​កម្ពុជ​រដ្ឋ, ឋិត​នៅ​ខាង​ទិស​ឦសាន​នៃ​បន្ទាយ​ឧដុង្គ​មានជ័យ : បន្ទាយ​លង្វែក; សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ត្រង់​បន្ទាយ​ចាស់​នោះ រាជ​រដ្ឋាភិបាល​បាន​តាំង​ជា​បន្ទាយ​ខេមរ​ភូមិន្ទ មិន​ឲ្យ​បាត់​ដំណែល​ចាស់ ។
  5. សម័យកាលមួយបន្ទាប់ពីព្រះបាទចន្ទរាជារើរាជធានីពីក្រុងមានជ័យមកតាំងនៅលង្វែក។
  6. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ត្រឡាច