បើកបញ្ជីមេ

លទ្ធ

លុ័ត-ធៈ បា.; សំ. ( គុ. ) (លព្ធ) ដែល​បាន​ហើយ ។ ប្រើ​ជា​បទ​សមាស : លទ្ធ​ផល ផល​ដែល​បាន​ហើយ; ផល​នៃ​ការ​ងារ​ដែល​បាន​សម្រេច​ហើយ, កម្រៃ​ដែល​បាន​សម្រេច​មក​ពី​ការ​ប្រកប​កិច្ច​ការ​ផ្សេង​ៗ; សេចក្ដី​សម្រេច​នៃ​ការ​គិត​លេខ : បាន​ទទួល​លទ្ធ​ផល, គ្មាន​លទ្ធ​ផល ។ លទ្ធ​ភាព​ ភាព​នៃ​អ្វី​ៗ​ដែល​បាន​សម្រេច​ហើយ ។ ភាព​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​ត្រូវ​មាន, ផ្លូវ ឬ​ដំណើរ​ទំនង​ដែល​នឹង​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​កើត​ការ, ការ​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឬ​អាច​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​បាន : រឿង​នេះ យើង​នឹង​លៃ​លក​រិះ​រក​លទ្ធ​ភាព​យ៉ាង​ណា ទាល់​តែ​បាន​សម្រេច​ពុំ​ខាន; ខ្ញុំ​គ្មាន​លទ្ធ​ភាព​នឹង​សម្រេច​កិច្ច​ការ​នោះ​ជូន​អ្នក​បាន​ទេ ។ លទ្ធ​ភោជន, លទ្ធ​លាភ, លទ្ធ​សម្បត្តិ ភោជន, លាភ, សម្បត្តិ ដែល​បាន​ហើយ ។ល។