បើកបញ្ជីមេ

លន់ នល់

  1. ឈ្មោះប្រធានាធិបតីខ្មែរទី១ សម័យសាធារណរដ្ឋ។