បើកបញ្ជីមេ

លន្លោច

( គុ. ) ដែល​នឹក​សង្វេគ​ស្រងោច​ចិត្ត ឬ​ដែល​ស្រងេះស្រងោច; ដែល​ព្រួយ​ចំបែង​សង្រេង​ចិត្ត: ចិត្ត​លន្លោច ឬ លន្លោច​ចិត្ត ។ ដែល​ឆ្ងាយ​ស្រឡោច : ឆ្ងាយ​លន្លោច (ម. ព. លន្លង់ ផង) ។