បើកបញ្ជីមេ

លម្បដ

លំបត់ សំ. ( ន. ) អ្នក​ធ្ងន់​ក្នុង​កាម, អ្នក​ងប់​ចិត្ត​ទៅ​រក​កាម: មនុស្ស​លម្បដ ។