បើកបញ្ជីមេ

លលក​ប្រះ

( ន. ) ឈ្មោះ​រោគ​ស្រយង់​ស្វិត​ដៃ​ឬ​ស្វិត​ជើង​កើត​អំពី​លលក​ខ្មោច​ហើរ​ប៉ះ​ត្រូវ (ម. ព. លលក​ខ្មោច ផង) ។