បើកបញ្ជីមេ

លលាម

សំ. ( គុ. ឬ កិ. វិ. ) (គុ. “ល្អ, ស្រស់​បស់, ឆើតឆាយ, រុងរឿង”; ន. “ទង់”) ល្អ​រុងរឿង​ដោយ​អំណាច; ដែល​គឃ្លើន​អង់អាច​ឥត​ក្រែង : ដំណើរ​លលាម, ភ្នែក​លលាម; ដើរ​ចូល​លលាម​ឥត​ភ្លឹក ។ ដែល​បាញ់​រស្មី​ព្រាត​ៗ​វែង​ៗ : ផ្លេក​បន្ទោរ​បាញ់​រស្មី​លលាម (និយាយ​ក្លាយ​ជា រលាម ក៏​មាន ។ ម. ព. ពភ្លាម ផង) ។ (ព. កា.) : រេហ៍​ពល​ចូល​កាន់​សង្រ្គាម ឥត​មាន​ទីមទាម ពញ្លម​លលាម​រាល់​ប្រាណ ។ សេនា​អង់អាច​ហៅ​ហាន ចូល​លុក​រុញ​ច្រាន លុះ​ត្រាតែ​បាន​ជោគ​ជ័យ ។