បើកបញ្ជីមេ

លលីមលលាម

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) លលាម​ក្រៃ​ពេក, ពភ្លីមពភ្លាម : ឫក​លលីម​លលាម, ភ្នែក--, កិរិយា​--; ដើរ-- ។