បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

លលឹម

( គុ. ) ពភ្លឹម, ពព្រឹម : ភ្នែក​លលឹម ។