បើកបញ្ជីមេ

លាកុដិក

--ដិក ឬ--កៈ សំ. ( ន. ) អ្នក​បម្រើ; បើ​ស្ត្រី​ជា លាកុដិកា (ព. កា.) : លាកុដិក ផឹក​ស្រវឹង មិន​ដឹង​ខ្លួន, តែ​គាប់​ជួន កុដិកា ជួយ​ដោះ​ស្រាយ, ឲ្យ​ផុត​ទោស ដោយ​សន្តោស នៃ​ចៅហ្វាយ, ដែល​លោក​ស្រាយ មិន​ប្រកាន់ បាន​រួច​ខ្លួន ។ លាកុដិកា លុប លា ចេញ​ទុក​ត្រឹម​តែ កុដិកា ហៅ​ថា អាទិ​លុប, ដូច ឧបាសក > បាសក ដែរ ។