បើកបញ្ជីមេ

លាផ្ងារ

(សិល្បៈ) ឈ្មោះក្បាច់រាំដែលប្រើម្រាមដៃបួនលា កាច់ងស្ទើតជាប់គ្នា ឯម្រាមដៃកាច់ចូលបាតដៃ ដោយផ្ងារបាតដៃឡើងលើឬរាដៃទៅមុខ។