បើកបញ្ជីមេ

លាភូបនិសា

--ប៉ៈ-- បា.; សំ. ( ន. ) (< លាភ + ឧបនិសា; -- + ឧបនិឞទ៑) បដិបទា ឬ​ប្រតិប័ទ​អាស្រ័យ​លាភ គឺ​ប្រតិប័ទ​អែប​សម្រួល​ឲ្យ​កើត​លាភ ។ លាភោបនិស័ទ