បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

លាយបូរ

  1. ឃុំនៃស្រុកត្រាំកក់