បើកបញ្ជីមេ

លាវង់ក្រោម

(សិល្បៈ) ឈ្មោះក្បាច់មេមួយប្រភេទដកចេញពីក្បាច់លាផ្ងារ ដោយលើកដៃបើកជារង្វង់ដាក់កដៃស្មើនឹងចង្កេះ។