បើកបញ្ជីមេ

លាំងជ័យ

( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ, មាន​ពីរ​ប្រភេទ​គឺ មួយ​ប្រភេទ​ស្លឹក​តូច​ៗ ជា​សំណុំ​ៗ, មួយ​ប្រភេទ​ទៀត​ស្លឹក​ធំ​ៗ​រាយ​ៗ, ច្រើន​កើត​មាន​ដង្កូវ​ដួង​ស៊ី​ដើម​ចេញ​ជ័រ​ជ្រាយ​គគុល, ដង្កូវ​ដួង​នោះ​ហៅ​ថា ដួង​លាំងជ័យ ។ លាំងជៃ