បើកបញ្ជីមេ

លិខិត​គោចរ

( ន. ) លិខិត​របស់​លោក​ចៅ​អធិការ​វត្ត​បញ្ជាក់​បរិសុទ្ធ​នៃ​ភិក្ខុ​ឬ​សាមណេរ​ដែល​ចេញ​ចរ​ទៅ​កាន់​ខែត្រ​ដទៃ​តាម​បញ្ញតិ្ត​សម្រាប់​ប្រទេស កម្ពុជា ដោយ​ប្រយ័ត្ន​ក្រែង​មាន​បព្វជិត​ក្លែងក្លាយ​បន្លំ​ថា​ខ្លួន​ជា​អ្នក​បួស​បរិសុទ្ធ... ។