បើកបញ្ជីមេ

លិញ

យ. ( និ. ) ទាហាន (យោធា) ។ Thynnichthys thynnoides