បើកបញ្ជីមេ

ស. ( ន. ) គូលែន (ច្រើន​ប្រើ​តែ​ក្នុង​ខែត្រ​បាត់ដំបង​ក្នុង​សម័យ​ពី​ដើម) ។