បើកបញ្ជីមេ

លិម្ប​ការ

លិម-ប៉ៈកា សំ. បា. ( ន. ) អ្នក​លាប; ជាង​លាប​ថ្នាំ; ជាង​កំបោរ; បើ​ស្ត្រី​ជា លិម្បការិកា (ប្រើ​ជា​ លេប​ការ; លេប​ការិកា ក៏​បាន) ។