បើកបញ្ជីមេ

( កិ. ) ដាក់​អ្វី​មួយ​ទាំង​ស្រុង​ឬ​ទាំង​មូល​លើ​ស្មា : លី​ឧស, លី​ឈើ ។

(រង្វាស់រង្វាល់) ចិ. ( ន. ) (ហ្លី) មីល្លីម៉ែត្រ (១០ លី ជា ១ ហ៊ុន) : ដែក​ទំហំ ៥ លី (ម. ព. ម៉ែត្រ ផង) ។ ខ្នាតខ្មែរពីបុរាណ ដែលមានទម្ងន់ ១/១០ ហ៊ុន ប្រមាណ ០,០៣៧៥ ក្រាម។ ឧ. មាសបីលី។