បើកបញ្ជីមេ

( ន. ) ឈ្មោះ​បក្សី​មួយ​ប្រភេទ​ក្នុង​ពួក​រនាល, សម្បុរ​ចម្រុះ​ក្រហម​ព័ណ៌​ល័ក្ត : រនាល​លីងល័ក្ត ។ ឈ្មោះ​ជីរ​មួយ​ប្រភេទ សម្បុរ​ដេម​និង​ស្លឹក​ស្រដៀង​នឹង​ព័ណ៌​ល័ក្ត : ជីរ​លីងល័ក្ត ។ លីងល័ខ

(Sweet basil): តិណជាតិ​មាន​សណ្ឋាន​ដូ​ជីរ​នាងវង ប៉ុន្តែ​ដើម​មាន​ពណ៌​ស្វាយ ក្លិន​ស្រដៀង​នឹង​ជីរ​ម្រះព្រៅ ។ គេ​និយម​យក​ជីរ​លីងល័ខ​មក​ផ្សំ​ធ្វើ​ជា​ប្រហុក​កប់ ឬ​ព្រហក់​ខ្នប់ ។ អ្នក​ខ្លះ​ហៅ​ថា «ជីរ​នាងលាក់» ។