បើកបញ្ជីមេ

លូកឃុន

ស. ( ន. ) (លូកខុន អ. ថ. --ឃុន “អ្នក​ជម្រះ​ក្តី”) ឈ្មោះ​មន្ទីរ​តុលាការ​ជា​សាលា​ដំបូង​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំពេញ : សាលា​លូកឃុន ។ បាន​កែ​ប្រែ​ឲ្យ​ហៅ​ថា សាលា​ដំបូង​ភ្នំពេញ វិញ (តាម​សមាជ​ជាតិ​លើក​ទី ១៣ គ. ស. ១៩៦២) ។