បើកបញ្ជីមេ

លូកលាន់

( កិ. ) លូក​បិច​ឬ​លូក​ចឹប​បន្តិចបន្តួច; លូក​នាយ​លូក​អាយ, លូក​កឹះកៀវ : អាហារ​ទាំង​នេះ​នៅ​ថ្មោង​ឥត​មាន​អ្នក​ណា​ទាន់​លូកលាន់​ទេ; វា​ចេះ​តែ​លូកលាន់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ។