1. អតីតខែត្រនៃឆ្នាំ១៩០០-២៣ មីនា ១៩០៧។ កាលពីដើមមានឈ្មោះកោះស្លាកែត
  2. បច្ចុប្បន្នបញ្ចូលក្នុងខែត្រកណ្ដាល
  3. ឃុំនៃស្រុកកោះធំ
  4. ភូមិនៃឃុំលើកដែក