បើកបញ្ជីមេ

លៀត

( កិ. ) សៀត​ទ្រាប់​ឬ​ស៊ក​ត្រង់​ចន្លោះ​កណ្ដាល កុំ​ឲ្យ​ត្រដុស​គ្នា (ប្រើ​តាម​ទម្លាប់​ដោយ​ស្រុក, អ្នក​ខ្លះ​ថា សៀត, ស៊ក) ។