( ន. ) ប៉ែក, ឡែក, ផ្នែក, ខណ្ឌ : សង្កាត់​ពាក្យ, សង្កាត់​សេចក្ដី; មាន​ជួរ​មាន​សង្កាត់, ដាក់​ដោយ​សង្កាត់, ឈរ​ជា​សង្កាត់​ៗ; ចៅ​សង្កាត់ ។