1. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជារដ្ឋជាន់សម័យចតុមុខ ផ្ទៃដីរបស់វាជាបំណែកនៃស្រុកសំបូរបច្ចុប្បន្ន