1. ភូមិនៃសង្កាត់ប៉ោយប៉ែត
  2. ស្រុកនៃខែត្រកំពង់ឆ្នាំង