1. ( គុ. ) ធេង, ស្អាត​ធេង, ណិល;
  2. ម៉ដ្ឋ​ស្លុង, ល្អិត​ផង់ (ច្រើន​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ រលីង, ល្អិត, ម៉ដ្ឋ) : រលីង​សួង រលីង​ធេង ។ ម៉ដ្ឋ​សួង ឬ ល្អិត​សួង ម៉ដ្ឋ​ស្លុង​ឬ​ល្អិត​ផង់ ។
  3. ( កិ. ) ឈ្មោះ​ស្មៅ​ទឹក​មួយ​ប្រភេទ សណ្ឋាន​កន្ទាំងហែ តែ​ដើម​មាន​សម្លី​ខាង​ក្នុង : ស្មៅ​សួង ។
  4. ឈ្មោះ​ម្លូ​មួយ​ប្រភេទ ស្លឹក​វែង​ៗ : ម្លូ​សួង ។
  5. អតីតក្រុងនៃខេត្តកំពង់ចាម
  6. ក្រុងនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  7. អតីតសង្កាត់នៃក្រុងសួង ខេត្តកំពង់ចាម
  8. សង្កាត់នៃក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  9. ភូមិនៃឃុំកំពង់ស្រឡៅមួយ
  10. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងធំ