1. ស្រុកនៃខែត្រស្ទឹងត្រែង
  2. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជរដ្ឋជាន់សម័យចតុមុខ
  3. ស្រុកនៃខេត្តស្ទឹងត្រែង
  4. ឃុំនៃស្រុកសៀមបូក
  5. ភូមិនៃឃុំសៀមបូក