1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ខែត្រ​មួយ​ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ទិស​ភាគ​ខាង​ជើង​ឆៀង​ខាង​លិច​ក្រុង​ភ្នំពេញ; បុរាណ​ស្ថាន​ប្លែក​ៗ​មាន​ច្រើន​ក្នុង​ខែត្រ​នេះ​ជាង​ខែត្រ​ឯ​ទៀត ។
  2. ឈ្មោះ​ភូមិ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​កណ្ដាលស្ទឹង ខែត្រ​កណ្ដាល, អ្នក​នៅ​ឆ្ងាយ​ៗ​ច្រើន​ហៅ សៀមរាប-រាន​ថ្ម ព្រោះ​នៅ​ជិត​គ្នា​នឹង​ភូមិ​រាន​ថ្ម, ដើម្បី​មិន​ឲ្យ​ច្រឡំ​គ្នា​នឹង​ខែត្រ​សៀមរាប​ផង ។
  3. អតីតខែត្រមហានគរ
  4. អតីតខែត្រសៀមរាបចាស់ដែលមានទឹកដីឧត្តរមានជ័យ និង សៀមរាបបច្ចុប្បន្នផង
  5. អតីតស្រុកនៃខែត្រសៀមរាប
  6. ក្រុងនៃខែត្រសៀមរាប
  7. ឃុំនៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
  8. ភូមិនៃឃុំសៀមរាប
  9. សង្កាត់នៃក្រុងសៀមរាប