1. (ម. ព. សម្បួរ) ។
 2. ឃុំនៃស្រុកមង្គលបុរី
 3. ភូមិនៃឃុំសំបួរ
 4. ភូមិនៃឃុំប៉ោយចារ
 5. ភូមិនៃឃុំគរ
 6. អតីតភូមិនៃឃុំច្បារមន
 7. ភូមិនៃសង្កាត់ច្បារមន
 8. ភូមិនៃឃុំជើងរាស់
 9. ភូមិនៃឃុំដំបូករូង
 10. ភូមិនៃឃុំមហាសាំង
 11. ភូមិនៃឃុំតាំងស្យា
 12. ភូមិនៃឃុំរលាំងគ្រើល
 13. ភូមិនៃឃុំព្រៃគុយ
 14. ភូមិនៃឃុំពពក
 15. ឃុំនៃស្រុកល្វាឯម
 16. ភូមិនៃឃុំសំបួរ
 17. ភូមិនៃឃុំស្វាយជ្រះ
 18. ភូមិនៃសង្កាត់ដង្កោ
 19. ភូមិនៃសង្កាត់សាក់សំពៅ
 20. ភូមិនៃឃុំអន្សោង
 21. ភូមិនៃឃុំអង្គរសរ
 22. ភូមិនៃឃុំព្រៃឃ្នេស
 23. ភូមិនៃឃុំព្រែកសំបួរ
 24. ភូមិនៃឃុំកំពង់ប្រាំង
 25. ភូមិនៃឃុំបឹងដោល
 26. ឃុំនៃស្រុកក្រឡាញ់
 27. សង្កាត់នៃក្រុងសៀមរាប
 28. ភូមិនៃឃុំនគរភាស
 29. ភូមិនៃឃុំសំបួរ
 30. ភូមិនៃឃុំរើល
 31. ភូមិនៃអតីតឃុំសំបួរ
 32. ភូមិនៃសង្កាត់សំបួរ
 33. ឃុំនៃស្រុករមាសហែក
 34. ឃុំនៃស្រុកស្វាយទាប
 35. ភូមិនៃឃុំសំបួរ
 36. ភូមិនៃឃុំសំបួរ ស្រុកស្វាយទាប
 37. ឃុំនៃស្រុកទ្រាំង
 38. ភូមិនៃឃុំទ្រា
 39. ភូមិនៃសង្កាត់រកាក្នុង
 40. ភូមិនៃឃុំសំរោង
 41. ភូមិនៃឃុំបាក់អន្លូង