1. ភូមិនៃឃុំស្នឹង
  2. អតីតឃុំនៃស្រុកកំពង់ចាម
  3. សង្កាត់នៃក្រុងកំពង់ចាម
  4. ភូមិនៃឃុំផុង
  5. ឃុំនៃស្រុកមុខកំពូល
  6. អតីតភូមិនៃឃុំបន្សាយរាក់
  7. ភូមិនៃសង្កាត់បន្សាយរាក់