ខ្មែរ

ទម្រង់ឆ្លាស់

មូលសព្ទ

ពីភាសាសំស្ក្រឹត संस्कृत (សំស្ក្ឫត), ធៀបនឹងភាសាបាលី សក្កដ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ សំស្ក្រឹត
សទ្ទតា ស័ង-ស្ក្រឹត
ឡាតាំងយានកម្ម sangskrət
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /saŋskrət/


នាមអសាធារណ៍

សំស្ក្រឹត

  1. តន្តិភាសានៃអាស៊ីខាងត្បូងក្នុងក្រុមឥណ្ឌូ-អារ្យៈ ជាធម្មិកភាសានៃឥណ្ឌូសាសនា ជាភាសានៃទស្សនវិជ្ជាតន្តីដែលយកមកប្រើក្នុងក្បួនគម្ពីរ និងអក្សរសិល្ប៍បុរាណរបស់ពួកហិណ្ឌូ និងគ្រឹះនៃភាសាឥណ្ឌាភាគខាងជើងជាច្រើនដែលបានក្លាយមក។