សំ.; បា. ( ន. ) (ថី) ស្រី (ព. ខ្ព.) ជា​គូ​គ្នា​នឹង បុរស, ត្រូវ​ប្រើ​ឲ្យ​ស្រប​គ្នា​ថា បុរស​ស្ត្រី, ប្រុស​ស្រី; កុំ​ប្រើ បុរស​ស្រី, ប្រុស​ស្ត្រី ដូច្នេះ​ឡើយ។ ស្ត្រី​កាម អ្នក​ស្រឡាញ់​ស្ត្រី, អ្នក​ងប់​ចិត្ត​ទៅ​រក​ស្ត្រី ។ ស្ត្រី​ការ្យ (--កា) ការ​របស់​ស្ត្រី; ស្ត្រី​អ្នក​ចម្រើន ។ ស្ត្រី​ក្សីរ ឬ--ក្សេរ ទឹក​ដោះ​ស្ត្រី (ទឹក​ដោះ​មនុស្ស) ។ ស្ត្រី​ចរ្យា (--ច័រយ៉ា) ចរិយា​របស់​ស្ត្រី ។ ស្ត្រី​ជន (--ជន់) ពួក​ស្ត្រី, ស្ត្រី​ទួទៅ ។ ស្ត្រី​ជាតិ (--ជាត) ជាតិ​ជា​ស្ត្រី (ស្ត្រី) ។ ស្ត្រី​ទ្យូត អ្នក​លេង​ស្រី ។ ស្ត្រី​ទ្វេស អ្នក​ដែល​មិន​ចូល​ចិត្ត​នឹង​ស្ត្រី, អ្នក​ស្អប់​ស្រី ។ ស្ត្រី​ធន (--ធន់) ស្ត្រី​ដែល​ទុក​ជា​ទ្រព្យ; អ្នក​ដែល​មាន​ស្ត្រី​ជា​ទ្រព្យ, ដែល​លើក​ស្ត្រី​ថា​ជា​ទ្រព្យ ។ ស្ត្រី​ធម៌ ច្បាប់​សម្រាប់​ស្ត្រី; ច្បាប់​បញ្ញត្ត​ចំពោះ​ពួក​ស្ត្រី ។ ស្ត្រី​ប្រមុខ ដែល​មាន​ស្ត្រី​ជា​មុខ; អ្នក​ដែល​យក​ស្ត្រី​ធ្វើ​ជា​មុខ, ដែល​អាង​តែ​ស្រី ។ ស្ត្រី​ភាព ភាព​ជា​ស្ត្រី (ស្ត្រី) ។ ស្ត្រី​ភេទ ភេទ​ស្ត្រី ។ ស្ត្រី​មន្រ្ត ឬ --មាយា មាយា​ស្ត្រី; កល​ឧបាយ​របស់​ស្ត្រី, ពុត​ស្រី ។ ស្ត្រី​រត្ន ឬ --រ័ត្ន ស្ត្រី​កែវ, ស្ត្រី​ឆើតឆាយ, នាង​ឆើតឆោម, នាង​ឆោមឆាយ; លក្ស្មី ។ ស្ត្រី​លក្សណ៍,--ល័ក្សណ៍ ឬ លក្សណ ល័ក្សណ៍​របស់​ស្ត្រី ។ ស្ត្រី​លិង្គ ឬ ឥត្ថី​លិង្គ (--លឹង) ភេទ​ស្ត្រី; ព. វ. សព្ទ​តន្តី​ភាសា​មាន​សំស្រ្កឹត​និង​បាលី​ជាដើម ដែល​មាន​ការន្ត​កំណត់​ថា​ជា​ភេទ​ស្ត្រី : កន្យា ឬ កញ្ញា, ទេវតា, ទេវី ឬ ទេពី, ធម្មតា, មាលា, សាលា ជា​ស្ត្រី​លិង្គ (ម. ព. ការន្ត ផង) ។ ស្ត្រី​វរ​លក្សណ៍ ឬ--វរ​ល័ក្សណ៍ ស្ត្រី​មាន​ល័ក្សណ៍​ដ៏​ប្រសើរ ។ ស្ត្រី​វិជិត បុរស​ដែល​ស្ត្រី​ឈ្នះ, ដែល​ចាញ់​អំណាច​ស្ត្រី, អ្នក​ដែល​ចាញ់​អំណាច​ប្រពន្ធ; ប្រុស​កំសាក​ញី ។ ស្ត្រី​សម្ភោគ សម្ភោគ​ជាមួយ​នឹង​ស្ត្រី ។ល។

សទិសន័យ

កែប្រែ