--នី សំ.; បា. ( ន. ) (ឋានីយ ជា គុ. “ដែល​គួរ​ជា​ទី​តាំង; ដែល​គួរ​ឈប់, គួរ​សំចត;...”) ទី​សម្រាប់​សម្នាក់, សម្រាប់​ឈប់; ទី​ចត, ទី​សំចត; ដំណាក់​សម្រាប់​ឈប់​សម្រាក, សម្រាប់​ដាក់​រទេះ​ជាដើម; ស្រុក, ភូមិ, លំនៅ (ម. ព. ឋានីយ) ។

  1. (បុរាណវត្ថុវិទ្យា) site ទីកន្លែងនៃសកម្មភាពគ្រប់ប្រភេទរបស់មនុស្សពីសម័យបុរាណដូចជាទីកន្លែងសម្រាប់សម្នាក់ ទីកន្លែងសម្រាប់ឈប់ ទីកន្លែងសម្រាប់ចត...។