1. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ១៩០០-២៣ មីនា ១៩០៧។
  2. បច្ចុប្បន្នជាស្រុកនៃខែត្រកំពង់ចាម
  3. អតីតភូមិនៃសង្កាត់ស្ទឹងត្រង់
  4. ភូមិនៃឃុំស្ទឹងត្រង់