1. អតីតស្រុកនៃខេត្តកោះកុង ក្រោយមកប្រែហៅថា ក្រុងខេមរភូមិន្ទវិញ
  2. អតីតឃុំនៃស្រុកស្មាច់មានជ័យ
  3. សង្កាត់នៃក្រុងខេមរភូមិន្ទ
  4. អតីតភូមិនៃឃុំស្មាច់មានជ័យ
  5. ភូមិនៃសង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ