1. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជាទេសកាលពីឆ្នាំ១៩០០-២៣ មីនា ១៩០៧។
  2. បច្ចុប្បន្នជាស្រុកនៃខែត្រកំពង់ចាម
  3. កាលពីមុនមានឈ្មោះថា បាសាន្ត មុនសម័យឝ្រីឝៅគន្ធបទ