( ន. ) ភូមិ​លំនៅ​របស់​ពួក​មនុស្ស; ទី​ប្រជុំ​កាន់​ការ​រាជការ​រដ្ឋបាល ដែល​នៅ​ក្នុង​អំណាច​រាជការ​ទី​រួម​ខែត្រ ។ ចៅហ្វាយ​ស្រុក មន្រ្តី​រដ្ឋបាល​ជា​ចាងហ្វាង​ស្រុក (សព្វ​ថ្ងៃ​ប្រើ​ជា អភិបាល​ស្រុក) ។Srok សឺនសុរីយាអាប់រស្មី