1. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងគង
  2. ស្រុកនៃខេត្តកោះកុង
  3. ឃុំនៃស្រុកស្រែអំបិល
  4. ភូមិនៃឃុំស្រែអំបិល