1. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជទេសកាលពីឆ្នាំ១៩០០-២៣ មីនា ១៩០៧។
  2. បច្ចុប្បន្នជាស្រុកមួយនៃខែត្រស្វាយរៀង
  3. ឃុំនៃស្រុកចំការលើ
  4. ភូមិនៃឃុំស្វាយទាប
  5. ភូមិនៃឃុំតាប្រុក
  6. ភូមិនៃឃុំអង្គពពេល
  7. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងជោរ
  8. ភូមិនៃឃុំស្វាយជ្រំ
  9. ភូមិនៃឃុំអំពិលក្រៅ