ហាសិប ប. សំ. ដប់​ប្រាំ​ដង (៥០ ) : ហាសិប​​ពីរ​ដង​ ជា ១០០ ។