បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ឡធ្យូង

  1. ភូមិនៃឃុំសំបូរ