បើកបញ្ជីមេ

( កិ. ) ភ័ន្ត​វិល​វល់​ស្មារតី ព្រោះ​ស្លន់​ឬ​ព្រោះ​គេ​និយាយ​បន្លប់​ជាដើម : ឡប់​គំនិត​គិត​មិន​ឃើញ ។ ឡប់​ពុទ្ធោ ឡប់​រក​នឹក​ពុទ្ធោ​ពុំ​ឃើញ : ភ័យ​ឡប់​ពុទ្ធោ ។ ព. សា. ត្រឡប់​វិញ, វិល​វិញ : ឡប់​មក​វិញ ។

( គុ. ) ដែល​ផ្សាយ​ក្លិន​ធុំ​អាក្រក់​ខ្លាំង : ស្អុយ​ឡប់, ឆ្ងៀម​ឡប់ ។ ព. ប្រ. ដែល​ខូច​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ អាប់​អន់​លេច​ឮ​សាយ​សុស​សព្វ​ទិស​ទី : កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​ស្អុយ​ឡប់ ។ (ព. កា.) : កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​ស្អុយ​ឡប់ ទោះ​លាប​ទឹក​អប់ ក៏​កែ​មិន​ឡើង ទោះ​បី​មាន​បុណ្យ យស​ស័ក្តិ​ធ្លាប់​ថ្កើង ប្រើ​ឫក​ចើងម៉ើង ក៏​ឡើង​មិន​រួច ។