បើកបញ្ជីមេ

ឡាន់

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​ផ្សំ​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យ ឡែក ថា : ឡែកឡាន់ ឡែក​ទីទៃ​ៗ; ប្រើ​ជា ដោយ​ឡែក​ដោយ​ឡាន់ ក៏​បាន : ដាក់​ដោយ​ឡែក​ដោយ​ឡាន់ ដាក់​ដោយ​ជួរ​ដោយ​សង្កាត់ ឬ​ដោយ​មុខ​ដោយ​ប៉ែក​ទីទៃ​ៗ ។